NANA EUROOPPA OY:N TOIMINTAPOLITIIKKA / OPERATION POLICY OF NANA EUROOPPA OY

 

TOIMINTAMME 6 PÄÄMÄÄRÄÄ OVAT / THE 6 MAIN OBJECTIVES OF OUR OPERATIONS ARE

 

 

1. ASIAKKAIDEMME TOIVEIDEN HUOMIOIMINEN KAIKESSA TOIMINNASSA /
    NOTIFYING THE WISHES OF OUR CUSTOMERS IN
ALL OUR OPERATIONS

2. TALOUDELLISEN TOIMINNAN TURVAAMINEN /
SECURING THE ECONOMIC BUSINESS

 

3. NOUDATAMME YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN MÄÄRÄYKSIÄ JA SEURAAMME SIINÄ TAPAHTUVIA MUUTOKSIA. SITOUDUMME YMPÄRISTÖN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISEEN JA  VÄHENNÄMME YMPÄRISTÖ-KUORMITUSTA. PYRIMME TUKEMAAN KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ PUUN ALKUPERÄN HALLINTA-JÄRJESTELMÄLLÄ /
WE FOLLOW THE REQUIREMENTS OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION
AND REVIEW THE CHANGES IN IT. WE COMMIT TO PREVENT THE POLLUTION OF ENVIRONMENT AND WE WILL DECREASE OUR ENVIRONMENTAL LOAD. WE AIM TO SUPPORT SUSTAINING DEVELOPMENT WITH PEFC CHAIN OF CUSTODY MANAGEMENT SYSTEM BY

 

·          Käyttämällä mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotantomenetelmiä sekä päästöjen vähentämismenetelmiä. /
Using as environmentally friendly production methods and ways to lessen emissions as possible.

 

·          Huomioimalla ympäristönäkökohdat ostotoiminnassa. Edellytämme kaikilta sahoilta puun alkuperähallinnan sertifikaattia, poikkeuksena Venäjältä ostettu puutavara. /
Notifying environmental aspects in purchase and we reqiure all sawmills to have PEFC certificate, except lumber purchased from Russia.

 

·          Huolehtimalla tuotteiden kuljetuksista mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla. /
Taking care that transportation of products is done as environmental friendly way as possible.

 

·          Tehostamalla ja valvomalla energian käyttöä. /
Using energy more effectively and controlling the use.

 

·          Huolehtimalla syntyvien jätteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä tarkoituksenmukaisella tavalla sekä vähentämällä jätteidemme haitallisuutta. /
Taking care of recycling and disposal of wastes in a proper way and reducing the hazards of our wastes.

·          Minimoimalla ympäristöriskit./
Minimizing enviromental risks.

 

4. SITOUDUMME TOIMINNAN JA TUOTTEIDEN LAADUN JATKUVAAN KEHITTÄMISEEN. / CONTINUOUSLY DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF OUR OPERATIONS AND PRODUCTS BY

 

·          Seuraamalla tuotteidemme laatua. /
Checking the quality of our products.

 

·          Kehittämällä tuotantomenetelmiä. / Developing production methods.

 

·          Varmistamalla tukiprosessien toimivuuden ja laadukkuuden. /
Making sure that supportive processes are effective and their quality is good.

 

·          Hyvällä sisäisellä tiedottamisella. /
With good internal communication methods.

 

        

 

 

5. KATSELMOIMME TYÖTERVEYS- JA -TURVALLISUUSNÄKÖKOHTIA SÄÄNNÖLLISESTI. NOUDATAMME TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN MÄÄRÄYKSIÄ JA SEURAAMME SIINÄ TAPAHTUVIA MUUTOKSIA. SITOUDUMME KEHITTÄMÄÄN TTT-TOIMINTAAMME JATKUVASTI. /
WE WILL REVIEW REGULARLY OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY ASPECTS. WE FOLLOW THE REQUIREMENTS OF SAFETY LEGISLATION AND REVIEW THE CHANGES IN IT. WE COMMIT TO CONTINUOUS DEVELOPMENT OF OUR SAFETY AND HEALTH OPERATIONS BY

 

·          Toteutetaan terveys- ja tapaturmariskejä vähentäviä toimenpiteitä. /
Decreasing safety and health risks with necessary actions.

 

·          Käyttämällä mahdollisimman turvallisia tuotantomenetelmiä. /
Using as safe production methods as possible.

 

·          Huomioimalla uusissa hankkeissa TTT-näkökohdat. /
Notifying safety and health aspects on new projects.

 

·          Ylläpitämällä ja kehittämällä yrityksen TYKY-ohjelmaa. /
Maintaining and developing company’s health plan.

 

 

 

6. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN KOULUTUKSEN AVULLA. / DEVELOPING OUR PERSONNEL THROUGH TRAINING.

 

 

Back